ในยุคที่ต้องทำการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศ แน่นอนว่างานก่อสร้างและ เขียนแบบ ย่อมจะมีมากตามไปด้วย เพื่อให้รองรับและส่งงานตามแผนที่กำหนด วันนี้แอดมินเด็กช่างดอทคอมจึงขอนำเสนอ อีกอาชีพช่างที่น่าสนใจนั่นคือ ช่างเขียนแบบสถาปัตย์

นิยามอาชีพ

เขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพสเก็ตช์ หรือจากบันทึกแสดงรายการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่าง เขียนแบบ ทั่วไป แต่ชำนาญงานเขียนแบบอาคาร

อุปกรณ์ เขียนแบบ

ลักษณะของงานที่ทำ

  1. เขียนแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับสถาปนิก วิศวกรโยธา มัณฑนากรในการ เขียนแบบ รายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพร่างหรือจากบันทึกแสดงรายการต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
  2. เขียนแบบจากภาพร่าง และรายละเอียดที่จัดทำโดยสถาปนิก และวิศวกรเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารโดยใช้เครื่องมือ เขียนแบบ และอุปกรณ์ประกอบหรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน สร้างมิติรูปทรงต่างๆอันเป็นงานซับซ้อนในการเขียนแบบ เช่น แบบแปลนรูปด้านต่าง ๆ รูปตัด แบบขยาย แบบทัศนียภาพแบบตกแต่งภายใน หรือเขียนแบบทางวิศวกรรม เช่น แบบฐานราก แบบการผูกเหล็กโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใช้มาตราส่วนหรือสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง ใช้พิกัดมูลฐานและการประสานหาพิกัด และการวางแผนผังอาคารด้วยตารางพิกัด เป็นต้น
  3. การทำหุ่นจำลองด้านสถาปัตยกรรมการถ่ายสำเนาแบบ และการจัดเก็บรักษาแบบพิมพ์เขียวชี้แจงรายละเอียดของแบบให้แก่ช่างก่อสร้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ช่วยประมาณค่าก่อสร้าง

สภาพการทำงานช่าง เขียนแบบ สถาปัตย์

ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาชีพนี้จะทำงานในสำนักงานหรือห้องที่มีแสงสว่าง มีระบบปรับอากาศโดยนั่งอยู่กับโต๊ะเขียนแบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดวันใช้สายตาและการเคลื่อนไหวของมือมาก มีพรสวรรค์การขีดเขียนต้องประณีตต้องระมัดระวังการเขียนให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและต้องออกภาคสนามเพื่อร่วมตรวจงานตามที่ออกแบบไว้

ช่างเขียนแบบ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

  1. สำเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ ประโยควิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นศิลปกรรม
  2. มีความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการออกแบบ (Computer Aided Design) และเทคโนโลยีการเขียนแบบ ก่อสร้าง เช่น  NAVIS
  3. มีความรู้เรื่องรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างและหน้าที่การใช้สอย
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. มีความเข้าใจในงานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังนี้คือ

ผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าสามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประโยควิชาชีพ 3 ปี สาขาช่าง เขียนแบบ จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา และอาจศึกษาต่อจนจบประโยควิชาชีพชั้นสูงอีก 2 ปี ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สนใจที่จะประกอบอาชีพนี้สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) เป็นเวลาประมาณ 14 เดือน เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือ แรงงาน (วพช.) โดยหลักสูตรการอบรมจะเน้นภาคการปฏิบัติและมีเนื้อหาหลักสูตรดังนี้ การอ่านแบบเขียนแบบ ก่อสร้าง เขียนแบบตกแต่งภายใน การเขียนภาพทัศนียภาพ เทคนิคการก่อสร้างอาคารการประมาณราคา และการทำหุ่นจำลอง

โอกาสในการมีงานทำ

ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพนี้ยังสามารถประกอบอาชีพได้ในระดับดี เนื่องรัฐบาลมีนโยบาย ECC ในการส่งเสริมการลงทุนภาคอุสาหกรรม และภาคอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังมีงานธุรกิจในด้านการก่อสร้างต่อเติมดัดแปลงอาคาร และซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง ยังสามารถดำเนินได้อยู่อีกทั้งผู้ประกอบอาชีพนี้อาจมีโอกาสได้รับทำงานส่วนตัว หรือเป็นนายหน้าขายสินค้าจากสายสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างหรือเป็นผู้รับเหมา ก่อสร้างเอง ถ้ามีความสนใจทางด้านการตลาดสินค้าของที่ระลึก ของใช้ในบ้านหรือ ครัวเรือน อาจหันมาประกอบอาชีพออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้หุ่นจำลองต่างๆ เช่น แบบอาคารบ้านสัตว์ตัวการ์ตูนหรือผลิตนวัตกรรมทางศิลปะเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

แปลนเขียนแบบ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ ในภาคราชการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปตามขั้นตอนและผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นถึงขั้นวิศวกร หรือสถาปนิกอาจเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะจากการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานที่ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพของกระทรวงแรงงาน ฯ ทั่วทุกจังหวัด ในภาคเอกชนช่าง เขียนแบบ อาจพัฒนาตนเองเป็นผู้รับเหมา หรือประกอบธุรกิจ ส่วนตัว

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

ช่างเขียนแบบโครงสร้างวิศวกรรม ช่างเขียนแบบแผนที่ นายช่างเทคนิค สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร ออกแบบศิลป์ของใช้ ของที่ระลึกหรือของขวัญ

มาดูวีดีโอ จากรุ่นพี่ที่แนะนำการเรียนสาขานี้จากประสบการณ์จริง   ที่มา www.doe.go.th ดูสาขาช่างอื่นๆ ได้ที่นี่    

Comments

comments