สาขา ช่างกลโรงงาน อีกหนึ่งสาขาที่มีตลาดแรงงานรองรับ เนื่องจาก ช่างกล โรงงานเป็นสาขาที่มีความต้องการมาก โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นฐานผลิตสินค้าบริษัทต่าง ๆ จึงมีโรงงานมากมายเปิดตัวในประเทศไทย
  “ช่างกลโรงงาน” เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีการเรียนการสอน ในวิทยาลัยเทคนิคหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านช่างอุตสาหกรรม จัดอยู่ในวิชาชีพด้านวิศวกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล และ/หรือ วิศวกรรมอุตสาหการ)
การศึกษาช่างกลโรงงาน จะมุ่งเน้นตามนิยามศัพท์ คำว่า “Machine Shop” ซึ่งมีความหมาย พอสังเขป ดังนี้
“A workshop where power-driven tools are used for making, finishing, or repairing machines or machine parts.” จาก The American Heritage Dictionary of the English language 2003 “Work shop where metal is cut and shaped etc., by machine tools.”  จาก Collins Essential English Dictionary 2nd Edition 2006

จึงพอสรุปได้ว่า “ช่างกลโรงงาน เป็นสาขาวิชา ที่ว่าด้วยการสร้าง-การซ่อม ตั้งแต่ระดับชิ้นส่วน จนถึงการประกอบเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องมือกล” สามารถกลับไปอ่านบทความเกี่ยวข้อง ได้ที่นี่ครับ

ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน สาขายอดฮิตเด็กช่าง

หรือพูดติดตลกในชาวช่างกลโรงงาน ว่า “สร้างตั้งแต่ไม้จิ้มฟัน ยันเรือรบ” ซึ่งเป็นการพูดที่ไม่เกินจริงเลย เพราะการทำไม้จิ้มฟันในปัจจุบันไม่ว่าชนิดที่ทำจากไม้ พลาสติก หรือวัสดุอื่นก็ล้วนแต่ผลิตจากเครื่องจักร หรือแม่พิมพ์ เรือรบไม่ว่าขนาดเบาหรือขนาดบรรทุกเครื่องบิน ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ก็จะเริ่มจากชิ้นส่วนเล็กๆ ก่อน ซึ่งก็ต้องผลิตจากเครื่องมือกลทั้งนั้น

ดังนั้นการเรียนด้าน ช่างกลโรงงาน จึงเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างชิ้นส่วน ตั้งแต่ การออกแบบ วัสดุศาสตร์ กรรมวิธีการผลิต จนถึงการบรรจุ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต เช่นถ้าเป็นการขึ้นรูปด้วยการตัดขึ้นรูป ก็เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อยฯ หรือแบบอื่น ๆ เช่นการหล่อ การตีขึ้นรูป การใช้แม่พิมพ์ทั้งโลหะและพลาสติก เป็นต้น

ช่างผู้นำชาญการในโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง ช่างกล มีส่วนสำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรการผลิตต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียนสาขานี้จึงน่าสนใจอย่างมาก

ช่ากลโรงงาน สาขาน่าเรียน
โรงซ่อมเครื่องกล

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขา ช่างกลโรงงาน คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องกล ภายในโรงงาน หรือเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ต่าง ๆ เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขา ช่างกล ให้ความสำคัญการฝึกปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการให้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เช่น ความรู้พื้นฐานเรื่องโรงสร้างเครื่องยนต์กลไก ความรู้เรื่องระบบการทำงาน และการดูแลรักษา การซ่อมบำรุงต่าง ๆ เป็นต้น

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา ช่างกลโรงงาน

 1. ชื่นชอบสาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
 2. ชื่นชอบเรียนรู้แบบปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี
 3. มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 5. มีความละเอียดรอบคอบ
 6. มีความอดทนและความพยายามสูง
 7. อื่น ๆ

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

 1. ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน
 2. ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน
 3. ปริญญาตรี/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุสาหการ / กลเกษตร / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน
 4. ปริญญาโท
 5. ปริญญาเอก

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ช่างกล

 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน
 2. บำรุงรักษาเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในโรงงาน
 3. ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องกล
 4. อื่นๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน
 2. ผู้ช่วยวิศวกร
 3. เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเครื่องกลต่าง ๆ
 4. พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
 5. เจ้าหน้าควบคุมการผลิต
 6. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องกลต่างๆ
 7. ผู้ประกอบการ
 8. อื่นๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 1. วิทยาลัยเทคนิค
 2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
 3. วิทยาลัยสารพัดช่าง
 4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ
 5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
 6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน
 7. ห้องสมุด
 8. อินเตอร์เน็ต
 9. เว็บ Gotoknow
 10. อื่น ๆ
ปากกาจับชิ้นงาน สิ่งคู่บุญช่างกล

Comments

comments