สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สาขาก่อสร้าง หรือ เรียน ช่างก่อสร้าง เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากผู้สมัครเรียนสายอาชีพอีกสาขาเนื่องจาก งานก่อสร้าง สามารถสร้างรายได้คุ้มค่ากับแรงงานการก่อสร้างมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเป็นปัจจัย 4 ที่มนุษย์ทุกคนต้องการ คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหารายได้มาเพื่อเก็บออมซื้อบ้านซื้อรถ

บ้านคือสิ่งปลูกสร้างอีกประเภทที่ต้องอาศัยช่างก่อสร้าง ช่วยปลูกสร้างวางแผน กำหนดโครงสร้าง กำหนดแบบบ้าน และประเมินราคาอีกทั้งสาขาช่างก่อสร้างยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับพัฒนาการศึกษาระดับสูงขึ้นไปคือ การเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีกจึงทำให้สาขาช่างก่อสร้างมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง เป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่ง

รายละเอียดของสาขาวิชา ช่างก่อสร้าง

สาขาช่างก่อสร้างคือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่นบ้านอาคาร โรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาช่างก่อสร้างให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไม้งานปูนงานเขียนแบบงานงานสำรวจงานประเมินราคาความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สายอาชีพทุกสาขาให้ความสำคัญการการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎี

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

 1. ชื่นชอบสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 2. ชอบการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและทฤษฎี
 3. มีความละเอียดรอบคอบ
 4. ชอบการเขียนแบบ
 5. ชอบการเรียนรู้นอกสถานที่
 6. ชอบงานไม้
 7. ชอบวิชาคณิตศาสตร์
 8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 9. อื่นๆ
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้างกำลังทำทางรถไฟ

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

 1. ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง
 2. ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง
 3. ปริญญาตรี/สาขาวิศวกรรมโยธา/ คณะวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน
 4. ปริญญาโท
 5. ปริญญาเอก

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

 1. งานก่อสร้าง
 2. งานไม้
 3. งานสำรวจ
 4. งานประเมินราคาค่าก่อสร้าง
 5. จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง
 6. อื่น ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. งานก่อสร้าง
 2. ผู้ช่วยวิศวกร
 3. พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
 4. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 5. เจ้าของกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
 6. อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 1. วิทยาลัยเทคนิค
 2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
 3. วิทยาลัยสารพัดช่าง
 4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ
 5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
 6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน
 7. ห้องสมุด
 8. อินเตอร์เน็ต
 9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com
 10. อื่น ๆ
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้างสามารถทำงานโครงสร้างได้

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เป็นอีกสาขาวิชาที่น่าสนใจในการเลือกเรียนสายอาชีพเนื่องจากโอกาสเจริญก้าวหน้ามีสูงสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้โดยตรงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้นหรือคณะวิชาอื่น ๆ ที่เปิดรับสมัครทั่วไปได้อีกทั้งสาขาวิชาช่างก่อสร้างเป็นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนซึ่งมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

ส่วนเด็กช่างคนไหนที่อยากรู้ว่าสาขางานโยธามีอะไรอีกบ้าง สามารถเข้าดูได้ ที่นี่เลยครับ ดูสาขาที่มากกว่าช่างก่อสร้าง

ที่มา http://construct.sptc.ac.th/index.php/homepage-2  

Comments

comments