เรียนมาว่ายากแล้ว สอบใบอนุญาต ช่างไฟฟ้า ยากกว่า ทำยังไงให้ผ่าน

ช่างไฟฟ้า เป็นสาขาที่คนนิยมเรียนและรายได้ดีมากสาขาหนึ่งตาม 22 สาขามาตรฐานฝีมือช่าง ตามประบทความที่แอดมินเคยเขียนไว้นะครับ อ่านบทความเก่า ที่นี่ วันนี้เด็กช่างดอทคอม ขอนำเสนอเรื่องคุณสมบัติที่สามารถสอบใบอนุญาต การทดสอบมาตรฐาน ของ ช่างไฟฟ้า ภายในอาคารตาม ...ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 )..2557 ที่จะออกมีผลบังคับใช้เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2559 ( 26 ตุลาคม 2559) เป็นผลบังคับให้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคน จะต้องผ่านการทดสอบประเมินทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีหนังสือรับรอง ก่อนจึงสามารถทำงานนี้ได้

หรือเรียกง่ายๆ กันว่า ช่างไฟ ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคารทุกคนจำเป็นจะต้องเข้ารับการทดสอบ แต่ทราบหรือไม่ว่า ช่างที่จะสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบรับรองยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะอีกด้วยนะครับ !  แต่ก่อนที่เราจะรู้ถึงคุณสมบัติที่สามารถเข้าทำการทดสอบนี้ เราไปดูนิยามตามประกาศของกระทรวงแรงงานกันก่อนนะครับ

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

โดยกำหนดให้สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน .. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกล่าว กำหนดให้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 365 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/269/6.PDF

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ) ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/087/19.PDF

มีลักษณะงานดังต่อไปนี้

1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit breaker) และฟิวส์เป็นต้น

2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย

3. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า

4. งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า

5. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ

6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

   

ซึ่งนั่นก็คือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เมื่อได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้ว สามารถทำงานในด้าน การติดตั้ง ซ่อมแซม และ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งใน 3 ส่วนนี้จะสามารถทำได้ ก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบ ทั้ง 3 ระดับ ก่อนซึ่งจะมีการทดสอบแยกกัน และเป็นไปตามลำดับขั้น ซึ่งเราจะนำเอาเรื่องนี้มาอธิบายเพิ่มเติมอีกในภายหลังเป็นการเฉพาะ !

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้า ภายในอาคารได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

การรับรองความรู้ความสามารถ

หมายความว่า การรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคลที่ผ่านการประเมินในแต่ละระดับตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

หมายความว่า หนังสือที่ออกให้แก่บุคคลที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

คุณสมบัติผู้ที่จะยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว ช่างไฟฟ้า ภายในอาคาร

. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

. มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน

เอกสารที่ต้องใช้

. แบบ คร.๑๐ คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

. รูปถ่าย ขนาด x . นิ้ว จำนวน รูป

. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

. สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน

. ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนา และประสบการณ์ด้านอื่นๆ

. สำเนาวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ เอกสารรายการลำดับที่ สามารถใช้ข้อมูลจากสมุดประจำตัวแทนได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานซ้ำอีก

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีคะแนนการประเมิน ตั้งแต่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินดังนี้

. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๕๐ คะแนน

. มีประสบการณ์การทำงาน / คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์การทำงาน / การอบรม สัมมนา ๒๕ คะแนน

. คุณลักษณะส่วนบุคคล ๒๕ คะแนน

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ..๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไว้ดังนี้

. มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันยื่นสมัครขอทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)

. มีประสบการณ์การทำงานหรือปฏิบัติอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า ปี หรือ

. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ชั่วโมง

. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/184/62.PDF

ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้  ดังนั้นแอดมินเด็กช่างดอทคอม คิดว่าเพื่อนๆ ช่างไฟฟ้า ทุกท่านโปรดตรวจสอบดูคุณสมบัติและเอกสารของตนเองให้พร้อมก่อนยื่นเรื่อง เพื่อดำเนินการ

   

Comments

comments