Related image เรื่องของการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของ เด็กช่างและเด็กอาชีวะสายอื่นๆ เป็นอะไรที่หลายคนสงสัยกันมามากว่า เด็กอาชีวะ จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือไม่ คำตอบคือได้แต่ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละ มหาวิทยาลัย และปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ที่รับเด็กสายอาชีวะเข้าเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรี และจะมีการเรียนปรับพื้นฐานในบางวิชา เพราะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นจะเรียนวิชาการที่เยอะกว่าการเรียนสายอาชีพด้วย และมาหาวิทยาลัยที่รับเด็กสายอาชีวะเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล , มหาวิทยาลัยราชภัฎ , มหาวิทยาลัยรามคำแหง   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า , มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง Image result for สอบเข้ามหาลัย ซึ่งน้องๆที่สนใจจะต้องตรวจสอบว่าสามารถสอบเข้าคณะไหนและต้องสอบอะไรบ้างเช่น GAT ,  PAT  , ONET  , 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบตามแต่ละคณะกำหนด ) และเกรดเฉลี่ยของแต่ละวิชารวมถึงเกรดเฉลี่ยรวม ซึ่งหากน้องๆสนใจก็ต้องเช็คให้ละเอียดยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ในปีการศึกษา 2557 เปิดโอกาสให้ เด็กอาชีวะสอบเข้าได้หลายคณะและมีที่น่าสนใจและ เด็กช่าง.com ค้นหาคณะและวิชาที่น่าสนใจมาให้เป็นตัวอย่าง ดังนี้เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆได้ลองค้นหาข้อมูลและยื่นสมัครเข้าเรียนต่อเช่น Image result for เด็กอาชีวะเรียนต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
 
 Related image
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
สาขาวิชาทัศนศิลป์(เซรามิกส์)
สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศิลปะจินตทัศน์)
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบสื่อสาร)
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบผลิตภัณฑ์)
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบแฟชั่น)
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบเครื่องประดับ)
Related image
 
คณะสังคมศาสตร์
 
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน)
บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

Comments

comments